1. De gewone rechtsmiddelen: verzet en hoger beroep

Deze "gewone" rechtsmiddelen schorsen de tenuitvoerlegging van de gerechtelijke beslissing (vonnis of beschikking)waartegen verzet of hoger beroep is aangetekend. Dit betekent dat de gerechtelijke beslissing niet kan uitgevoerd worden door een gerechtsdeurwaarder.

Verzet is het rechtsmiddel dat tegen een verstekvonnis wordt aangewend, waardoor de zaak opnieuw wordt gebracht voor dezelfde rechter die het verstekvonnis heeft gewezen.

Hoger beroep is het rechtsmiddel waardoor het geding aan een onmiddellijk hogere rechtsmacht wordt voorgelegd om opnieuw berecht te worden.

De termijn om verzet of hoger beroep aan te tekenen bedraagt 1 maand na de betekening van de gerechtelijke beslissing.

De rechter kan een schadevergoeding opleggen indien het hoger beroep een tergend en roekeloos karakter heeft of alleen maar tot doel heeft tijd te winnen.

Voor het overige verlopen beide procedures op dezelfde manier als de procedure op tegenspraak.

2. De buitengewone rechtsmiddelen

De buitengewone rechtsmiddelen hebben geen schorsende werking, maar het risico van vervolging ligt bij de partij die de uitvoering nastreeft.

De buitengewone rechtsmiddelen zijn de voorziening in Cassatie, het derdenverzet, de herroeping van gewijsde en het verhaal op de rechter.