ALLE HIERONDER VERMELDE BEDRAGEN ZIJN EXCLUSIEF BTW EN DIT MET INGANG VAN 01-01-2014.


1. Klassiek Tarief

Het advocatenkantoor rekent de volgende tarieven aan:

Ereloon : 175,00 EUR per studie-uur
Kosten : 7,00 EUR per contact

Een studie-uur is een uur door een advocaat of een juridisch medewerker aan een dossier besteed. Het betreft zuiver juridisch werk zoals besluiten schrijven, telefonisch of schriftelijk advies geven, clienten ontvangen en pleiten voor een Rechtbank.

Een contact is de prestatie die een dossierbeheerder of niet-juridisch medewerker van het kantoor levert. Voorbeelden van contacten zijn inkomende brieven, E-mails en faxberichten ontvangen en lezen, brieven schrijven, dossiers of betalingen boeken of de telefoon beantwoorden.

U kunt het kostenverloop van uw zaak dag aan dag volgen op deze Web site, die dagelijks wordt voorzien van nieuwe gegevens. Bij elk studie-uur krijgt u de duur, de aard van de prestatie en de initialen van de advocaat of de medewerker die het studie-uur leverde. Ook elk contact wordt op deze Web site vermeld met korte inhoud.

Heeft u opmerkingen over het verloop van uw zaak, dan kunt u onmiddellijk reageren.

Verder komt tussen de clint en het advocatenkantoor een rekening courant tot stand en wel als volgt: alle derdengelden verhoogd met eventuele provisies minus voorgeschoten kosten aan derden minus contacten rato van hun tarief minus studie-uren rato van hun tarief, nogmaals verminderd met de openstaande erelonen. De rekening courant is te allen tijde raadpleegbaar op internet.

Om administratiekosten voor alle partijen te vermijden worden alle derdengelden ingehouden tot volledige regeling van de zaak. Hiertegenover staat dat het advocatenkantoor in prinicpe geen provisies vraagt en alle kosten van de procedure zal voorschieten.

Correcties zijn hierop mogelijk : derdengelden zullen op eerste verzoek op dossierniveau worden doorgestort voorzover er een provisie van 1.000,00 blijft per dossier n de totale rekening courant clint/VMP voor alle dossiers samen niet daalt onder de 1.000 per dossier. Ook kunnen provisies worden gevraagd indien er slechts n dossier is of indien de rekening courant onder de 1.000,00 blijft per dossier.

De clint verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met dit systeem van rekening courant van zodra een dossier wordt ingediend en hij ziet af van verdere communicatie hieromtrent op dossierniveau.


2. Abonnementen

Clienten met een groot aantal type-zaken kunnen kiezen voor een andere vorm van tarifering: het abonnement.

Het abonnement is een overeenkomst waarin de advocaat en de client het ereloon en de kostenregeling afspreken voor een aantal gelijke of gelijksoortige zaken en diensten en/of voor een vooraf bepaalde tijdseenheid.
Het abonnement bestaat uit:

  • Een omschrijving van de diensten die de advocaat levert
  • De manier waarop het ereloon en de kosten worden berekend
  • Regelingen voor vonnis, betwistingen, rechtsmiddelen en bijkomende diensten
  • De duur en de beeindiging van het abonnement

Het advocatenkantoor VMP rekent voor clienten met meer dossiers de volgende tarieven, afhankelijk van het aantal aktieve dossiers, vermeerderd met het aantal dossiers gearchiveerd sedert 1 jaar :

Voor clienten met meer dan 1 dossier en minder dan 10 dossiers :
  • Ereloon : 150,00 EUR per studie-uur
  • Kosten : 6,00 EUR per contact
Voor clienten met meer dan 10 dossiers en minder dan 100 dossiers :
  • Ereloon : 125,00 EUR per studie-uur
  • Kosten : 5,00 EUR per contact

Het abonnement wordt opgesteld in drievoud en een exemplaar gaat naar de Orde van Advocaten, conform de deontologische voorschriften terzake.


3. Totale Kostprijs: een schematische weergave

Welke kosten een volledige procedure met zich kan brengen ziet u in dit schema :

 
Bovenstaand schema maakt deze ingewikkelde materie duidelijk.

Standaard wordt voorzien dat alle kosten ten laste van de debiteur kunnen worden gelegd. Dit is mogelijk mits aan vier voorwaarden wordt voldaan. Indien aan n van deze voorwaarden niet is voldaan, moet er gerekend worden op de volgende kosten:


    1. Regeling voor vonnis

Indien de debiteur betaalt na aanmaning, geen betaling verschuldigd blijkt te zijn, rechtstreeks aan de client betaalt of een commerciele schikking treft, is een kostprijs van 1/4 rechtsplegingsvergoeding verschuldigd ten titel van ereloon en kosten door de clint. De rechstplegingsvergoeding is het extra bedrag waartoe de debiteur wordt veroordeeld door de Rechtbank indien zij een beslissing tot betaling treft. De tarieven vindt U onderstaand.

    2. Summiere Rechtspleging & Dagvaarding

De kosten voor het bekomen van een vonnis of beschikking is de bij wet vastgestelde rechtsplegingsvergoeding, die door de debiteur moet betaald worden. Ingeval van summiere rechstspleging volstaat deze vergoeding. Ingeval van dagvaarding moet een advocaat ter zitting verschijnen. Hiervoor wordt tussen de 25 en 50 Euro aan kosten door de advocaat-plaatsvervanger, hetgeen wordt doorberekend aan de clint.

    3. Betwiste vorderingen

Alle zaken die worden betwist door de debiteur - terecht of ten onrechte - kunnen aanleiding geven tot hogere kosten. Indien deze kosten hoger oplopen dan de rechtsplegingsvergoeding en de ontvangen gerechtelijke rente, zullen deze kosten worden doorberekend aan hun kostprijs (hetzij klassiek, hetzij abonnementstarief).

    4. Insolvabiliteit

Indien blijkt dat de debiteur insolvabel is en zelfs na procedure niet tot betaling overgaat bgv. wegens faillissement, dan blijven de kosten ten laste van de client. Er bestaat een akkoord tussen het advocatenkantoor en de diverse gerechtsdeurwaarders om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden (betekening & bevel in 1 akte - betekenen van vaste verkoopdagen - aanplakking en verkoopdag in 1 akte).


In dit - worst case - scenario betaalt U:

Standaard: kosten SRP of dagvaarding + rechtsplegingsvergoeding + kosten uitvoering
Betwist : kosten SRP of dagvaarding + studie-uren + contacten + kosten uitvoering


Rechstplegingsvergoedingen per 01.03.2011 (indexatie voorzien bij KB):

Bedrag Vordering Basis Min Max Basis 1/4 Verstek 1/4 Verschil 1/4

> 0,00 165,00 82,50 330,00 41,25 20,63 20,63
> 250,00 220,00 137,00 550,00 55,00 34,38 20,63
> 750,00 440,00 220,00 1.100,00 110,00 55,00 55,00
> 2.500,00 715,00 412,50 1.650,00 178,75 103,13 75,63
> 5.000,00 990,00 550,00 2.200,00 247,50 137,50 110,00
> 10.000,00 1.210,00 625,00 2.750,00 302,50 171,88 130,63
> 20.000,00 2.200,00 1.100,00 4.400,00 550,00 275,00 275,00
> 40.000,00 2.750,00 1.100,00 5.500,00 687,50 275,00 412,50
> 60.000,00 3.300,00 1.100,00 6.600,00 825,00 275,00 550,00
> 100.000,00 5.500,00 1.100,00 11.000,00 1.375,00 275,00 1.100,00
> 250.000,00 7.700,00 1.100,00 15.400,00 1.925,00 275,00 1.650,00
> 500.000,00 11.000,00 1.100,00 22.000,00 2.750,00 275,00 2.475,00
> 1.000.000,00 16.500,00 1.100,00 33.000,00 4.125,00 275,00 3.850,00

Voor eventuele verduidelijkingen kan U steeds het kantoor contacteren.